Рішення ради

           

 

У К Р А Ї Н А

   ГЛИБОЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             40 - а  С Е С І Я VII СКЛИКАННЯ

           Р І Ш Е Н Н Я

 

               "12" грудня  2019 року

N 40/17

  Про сільський бюджет

Глибочківської сільської ради
          на2020 рік

Керуючись п.7 ст.78 Бюджетного Кодексу України та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2004 року №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» п.23 ч.1 ст.26 та п.17 ч.1 ст.43, ст.65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оплату праці» та Закону України «Про державний бюджет на 2019 рік», Глибочківська сільська рада вирішила:
               1. Визначити на 2020 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 2404903,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 2374803,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 30100,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 2404903,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 2374803,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 30100,00 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 1000,00 гривень, що становить 0,04 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1318942,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 100 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2019 рік":

- Плата за землю;

- Єдиний податок;

- Інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевого бюджету відповідно до законодавства.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15, 72, 73  Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2019 рік":

- Екологічний податок у частині, що зараховується до місцевого бюджету;

- Власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідних бюджетних установ.

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15, 72 Бюджетного кодексу України;

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- Оплату праці працівників бюджетних установ;

- Нарахування на заробітну плату;

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- Поточні трансферти населенню.

8. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

- Затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

- здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

- Забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішення, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року; оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

- Забезпечення в повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання, тощо.

9. В процесі виконання місцевого бюджету дозволити сільському голові Глибочківської сільської ради своїм розпорядженням, за обґрунтованим поданням розпорядників коштів та погодження з постійно діючою комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів здійснювати перерозподіл та уточнення видатків, затверджених цим рішенням в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному фонду сільського бюджету з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради, вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, визначених у додатках 2,3.

Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

  • Оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
  • Видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

10. Додатки 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

11. Це рішення буде оприлюднено в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

12. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету і фінансів.

 

Сільський голова                                             В.Г.Мельник