АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Глибочківської сільської ради

«Про  встановлення  ставок  земельного податку, пільг з його сплати на

     2021 рік»

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання        

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Земельний податокзараховується в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду місцевого бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Заліської територіальної громади.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, Заліська сільська  рада має прийняти рішення  «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на  2021 рік».

У разі неприйняття рішення «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на 2021 рік», відповідно до пункту 12.3.5 статті 12  ПКУ, плата за землю справляється  - із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. Пільги зі сплати земельного податку залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ. Тому, неприбуткові організації в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, втратять право на пільгу у 2021 році, оскільки перелік пільг у статтях 281, 282 ПКУ не враховує реальні потреби землекористувачів в отриманні пільг зі сплати земельного податку.

За рахунок отриманих коштів на рівні 2020 року, будуть профінансовані соціальні програми громади, а саме:

- утримання водогінного господарства 85,0 тис. грн.

 

Аналіз втрат до місцевого бюджету

з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на 2021 рік»

 

У разі не прийняття рішення

«Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на   2021 рік»

 

Відхилення,

тис. грн.

Ставка %

Очікуваний обсяг надходжень грн.

Ставка%

 

Очікуваний обсяг надходжень грн.

1

Плата за землю

(ставка земельного податку)

від 0,05 % до 3%

залежно від категорії земель

    85000,00

від 0,05% до 3 %залежно від категорії земель

85000,00

0

 

Разом (втрати до бюджету)

Х

Х

Х

Х

0

У разі прийняття рішення «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на 2021 рік»  очікується, що  в бюджет   Глибочківської громади надійдуть кошти в сумі 85000,00 грн.

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

З метою уникнення надмірного податкового навантаження визначено оптимальний рівень оподаткування,  який би забезпечував стабільні та достатні надходження в бюджет громади, а з іншого боку, не ліквідував би стимулів до ведення підприємницької діяльності.

Ставки податку, враховуючи пропозиції підприємців, залишилися на рівні 2020 року, а отже це дозволить, з одного боку, забезпечити надходження до місцевого бюджету, необхідні для виконання соціальних програм, а з іншого – не призведуть до додаткових (надмірних) витрат СПД. Тим самим буде забезпечено баланс інтересів між ОМС, громадою та підприємцями.

Важливість проблеми при затвердженні рішення  «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на 2021 рік» полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрою населеного  пункту,  покращення інфраструктури.

         Враховуючи, вищевикладене, Глибочківською сільською радою розробляється проект рішення «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на 2021 рік» та публікується в засобах масової інформації.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської  ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки ставки податків, затверджені рішенням Глибочківської сільської ради   від 21.06.2019 року №36/2  «Про  встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати на 2020 рік” застосовуються лише  на 2020 рік.

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від земельного податку при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри земельного податку  з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

 - встановити пільги щодо земельного податку;

 - забезпечити своєчасне надходження до сільського  бюджету земельного податку

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільської ради «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на 2021 рік»

У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, ставки податку сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю В результаті надходження до місцевого бюджету залишаться на рівні 2020 року -85000,00 грн.   Пільги зі сплати земельного податку залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ. Тому, неприбуткові організації в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, втратять право на пільгу у 2021 році, оскільки перелік пільг у статтях 281, 282 ПКУ не враховує реальні потреби землекористувачів в отриманні пільг зі сплати земельного податку. У зв’язку з чим вбачається збільшення бюджетних витрат на дотації бюджетним та комунальним підприємствам для компенсації розміру плати за землю до бюджету.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на 2021 рік» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку  на території Заліської сільської ради та відповідне наповнення сільського  бюджету. До бюджету територіальної громади орієнтовно надійде 85000,00 грн., що дозволить профінансувати роботи з благоустрою території громади та інші соціальні програми. Будуть встановлені пільги для окремих категорій, що дозволить врахувати реальні потреби громади. Крім того, при визначенні розміру ставок  земельного податку, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок земельного податкуна 2021 рік.

 За рахунок прийняття максимальних ставок  можливе  перевиконання дохідної частини місцевого бюджету. Проте, прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаження  на суб’єктів господарювання, що в свою чергу призведе  до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату,  збільшить недоїмку із сплати земельного податку.  Можливе скорочення  кількості зареєстрованих СПД. Можливе виникнення соціальної напруги,  непорозуміння між місцевою владою та СПД.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

В частині надання поточних трансфертів установам, підприємствам комунальної власності, які втратять право на застосування пільги зі сплати земельного податку і потребуватимуть додаткового фінансування з місцевого бюджету.

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати земельного податку (прогнозована сума 85000,00 грн.).

3.Створить сприятливі фінансові можливості сільської  влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між місцевою владою та СПД .

Відсутні

Альтернатива 3

Додаткові  надходження коштів до місцевого бюджету (орієнтовно у сумі 20000,00 грн.) та спрямування їх на соціально-економічний розвиток громади

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» та несплата податків. Соціальна напруга. Погіршення іміджу місцевої влади

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Витрати пов’язані  з платою за землю на рівні минулого року.

Альтернатива 2

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету

Сплата земельного податку за встановленими ставками (на рівні минулого року)

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем села за рахунок значного зростання дохідної частини сільського бюджету

Надмірне податкове  навантаження призведе до несвоєчасних сплати земельного податку,

а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

За даними Тальнівського відділення Звенигородської ОДПІ станом на 01.01.2020 року

                    

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

0

18

18

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0 %

0

100%

100 %

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Витрати пов’язані  з плати за землю,  в сумі :       85000,00 грн.

Альтернатива 2

Сплата земельного податку  за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті земельного податків для окремих категорій.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання,  пов’язаних зі справлянням земельного податку, оскільки враховані пропозиції суб’єктів підприємницької діяльності.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на 2021 рік»

Сплата земельного  податку за запропонованими ставками (85000,00 грн.).

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено згідно додатку – М-Тест.

Альтернатива  3

 

Відсутні.

За рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати орієнтовно будуть складати 20000,00 грн. Надмірне податкове  навантаження спричинить додаткові (непомірні) витрати малого бізнесу .

У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного актане розраховувалися.

         

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей        

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки не будуть встановлені пільги для окремих категорій. Можливі додаткові витрати із місцевого бюджету на поточні трансферти.

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку на території міста та відповідне наповнення місцевого бюджету.

 До бюджету Глибочківської громади надійде орієнтовно 85000 грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів. Будуть встановлені пільги з урахуванням реальних потреб громади.

 Альтернатива  3

2- цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу  суб’єктів господарювання   в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Наповнення місцевого бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади, орієнтовно  - 85000,00 грн..

 Сплата податків і зборів СПД та громадянами за обґрунтованими ставками.  Встановлення пільг для окремих категорій.

Сплата податків за запропонованими ставками - 85000,00 грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку – М-Тест.

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету орієнтовно 20000,00 грн. та спрямування їх  на вирішення соціальних проблем територіальної   громади .

Надмірне податкове навантаження (20000,00 грн.) спричинить занепад малого бізнесу.

 

Додаткове наповнення сільського  бюджету.

Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення кількості СПД.

Альтернатива 1

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Можливі додаткові витрати  місцевого бюджету - поточні  трансферти.Сплата земельного податку за ставками, що діяли в 2020 році -85000,00.

Зменшення надходжень до сільського  бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

    

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є  доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення  місцевого  бюджету. Податкове навантаження для платників  місцевих податків і зборів не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  місцевих податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, пільги залишаться виключно такими, що встановлені ПКУ, та не будуть враховані потреби громади. Можливі додаткові витрати з місцевого бюджету на поточні трансферти. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих ставок земельного податку,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування –Заліської сільської  ради.

                                                                              

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території  Глибочківської сільської ради, аналітичних показників Звенигородської ОДПІ (Тальнівське відділення) Черкаської області, інформації бухгалтерської служби  Глибочківської сільської ради станом на 01.01.2020 року, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок  земельного податку, на  2021 рік.

При визначені ставок земельного податку враховано ставки земельного податку у Колодистенській сільській раді та Здобутківській сільській раді Тальнівської ОТГ для визначення оптимального рівня, який дозволив би з одного боку сприяти надходженню до місцевого бюджету, а з іншого – не бути обтяжливим для підприємців та громадян.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проекту рішення  Глибочківської  сільської ради «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на  2021 рік» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Глибочківської  сільської  ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії акта:

один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок земельного податку, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 • Розмір надходжень до  місцевого бюджету , пов'язаних з дією акта.
 • Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.
 • Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.
 • Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Прогнозні показники результативності.

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2021 р.

 

В т.ч. за кварталами

 І     

ІІ

ІІІ

    ІУ

1

Разом надходжень до місцевого бюджету(очікуваний обсяг надходжень, грн..), в тому числі:

85000,00

 

21250,00

 

21250,00

 

21250,

00

 

21250,

00         

 

- Плата за землю, грн..

85000,00

 

21250,00

 

21250,00

 

21250,

00

 

21250,

00

2

Кількість суб`єктів господарювання та/

або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

 

 

 

18

 

 

 

 

18

 

 

 

 

18

 

 

 

 

18

 

 

 

 

18

 

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, годинина 1 суб’єкта .

2 години

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту, зокрема:

 

 

 • на сплату земельного податку, всього:

85000,00 грн.

 

 •  на адміністративні витрати

 

1018,98грн.

 

 

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Заліської сільської ради

- в газеті «Тальнівщина»

 Високий

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом  Глибочківської сільської ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники Звенигородської ОДПІ (Тальнівське відділення) у Черкаській області;

- інформація бухгалтерської служби   Глибочківської сільської ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці  до  дня  закінчення визначеного строкудії регуляторного акта.

 

Сільський голова                                      Василь МЕЛЬНИК

 

Додаток ____

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.04.2020 р. по 09.04.2020 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

 Консультації

18

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

2

 

Робоча зустріч з представниками малого бізнесу

18

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 8 (одиниць),  у тому числі малого підприємництва- 0 (одиниць) та мікро підприємництва 8 (одиниць)

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100,00 (відсотків)

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата земельного податку, визначених рішеннями  Глибочківськоїсільської  ради на 2020 рік), гривень

 

85000,00

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

85000,00

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

18

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

85000.00

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, яка станом на 1 січня 2020 року становить 4 723 гривні в місяць або 28,31 гривні за годину.(Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1.5 год*28,31 грн= 42,46

 

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

0,5 год*28,31 грн= 14,15

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

14

Разом, гривень

56,61

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

18

16

Сумарно, гривень

1018,98

Х

0

           

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

85000,00

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1018,98

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

86018,98

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

86018,98

0

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, що наданні бухгалтерською службою Глибочківської сільської  ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податків є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва.

 

Сільський голова                                                        Василь МЕЛЬНИК